Giới thiệu căn hộ dịch vụ cao cấp tại TP.HCM.
Giá thuê ước tính từ 2.000 USD trở lên cho 1 phòng ngủ, 2.500 USD trở lên cho 2 phòng ngủ và 3.000 USD trở lên cho 3 phòng ngủ.

Giới thiệu căn hộ dịch vụ cao cấp

Giới thiệu căn hộ dịch vụ cao cấp tại TP.HCM.
Giá thuê ước tính từ 2.000 USD trở lên cho 1 phòng ngủ, 2.500 USD trở lên cho 2 phòng ngủ và 3.000 USD trở lên cho 3 phòng ngủ.